Sosiaali ja terveysalan turvallisuusosaaja -koulutus

Koulutuksella varmistetaan koko henkilöstön perusvalmius toimia poikkeustilanteissa ennakoivasti. Turvallisuus rakentuu koko työyhteisön laaja-alaisesta toiminnasta mahdollisten ongelmatilanteiden ennakoimiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Koulutus tukee asiakkaittesi ja henkilökuntasi henkilöturvallisuuden varmistamista organisaatiosi tarjoamassa hoitotyössä.

Samalla asukasturvallisuus ja omaisten sekä eri sidosryhmien luottamus yritystänne kohtaan lisääntyvät.

Turvallisuutta ei voi ulkoistaa. Turvallisuus on tunne. 

Koulutuksen hyödyt

  • Ehkäistään ennalta mahdollisia uhkatilanteita sekä minimoidaan mahdollisten uhkatilanteiden seuraukset.
  • Varmistetaan asiakkaiden ja hoiva-alan asiakastyössä olevan henkilökunnan turvallisuus sekä toiminnan häiriöttömyys ja varmuus.
  • Varmistetaan henkilökunnan toimintaa työskenneltäessä yksin ja poistetaan ennakkoon mahdollisia pelkoja ja epävarmuustilanteita.
  • Annetaan jokaiselle työntekijälle valmiudet huolehtia omasta, asiakkaiden ja lähimmäistensä turvallisuudesta silloin, kun jotain odottamatonta tapahtuu työpaikalla.
  • Jaetaan konkreettisia käytännön kokemuksia
  • Koulutuksen suorittaneella on perusvalmiudet omaksua ja tunnistaa oman työympäristönsä arjen vaaratilanteet ja auttaa mahdollisten vaaratilanteiden ennaltaehkäisemisessä

Koulutuksen tavoitteet

  • Auttaa osallistujia ymmärtämään, että turhien riskien välttäminen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy kannattaa
  • Antaa osallistujille valmiudet huolehtia omasta ja lähimmäistensä turvallisuudesta silloin, kun jotain odottamatonta tapahtuu

Koulutuksessa painotetaan mahdollisten vaara- ja uhkatilanteiden ennalta ehkäisyä ja opitaan oikeita toimintamalleja aggressiivisen henkilön kohtaamiseen.

Kouluttajallamme on Suomen Palopäällystöliiton kurssinjohtajakoulutuksen antama pätevyys. Osallistujille jaetaan sähköisesti saatavan todistuksen lisäksi komea paperitodistus osoituksena osaamisesta.

Yhteystiedot

Toimitusjohtaja Veli Puttonen
puh. 020 7900 960
sähköposti:
veli.puttonen@promana.fi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram