Sosiaali ja terveysalan turvallisuusosaaja -koulutus

Koulutuksella varmistetaan koko henkilöstön perusvalmius toimia poikkeustilanteissa ennakoivasti. Turvallisuus rakentuu koko työyhteisön laaja-alaisesta toiminnasta mahdollisten ongelmatilanteiden ennakoimiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Koulutus tukee asiakkaittesi ja henkilökuntasi henkilöturvallisuuden varmistamista organisaatiosi tarjoamassa hoitotyössä.

Samalla asukasturvallisuus ja omaisten sekä eri sidosryhmien luottamus yritystänne kohtaan lisääntyvät.

Turvallisuutta ei voi ulkoistaa. Turvallisuus on tunne. 

Koulutuksen hyödyt

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksessa painotetaan mahdollisten vaara- ja uhkatilanteiden ennalta ehkäisyä ja opitaan oikeita toimintamalleja aggressiivisen henkilön kohtaamiseen.

Kouluttajallamme on Suomen Palopäällystöliiton kurssinjohtajakoulutuksen antama pätevyys. Osallistujille jaetaan sähköisesti saatavan todistuksen lisäksi komea paperitodistus osoituksena osaamisesta.

Hyvinvointialueet tulevat - yrittäjien on syytä laajentaa työkalupakkiaan

Kuntien ja kuntayhtymien järjestämät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen ja ensihoidon palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023 alkaen. Keski-Suomen Hyvinvointialuetta valmisteltiin 28.2.2022 saakka valmistelutoimielimessä, jaostoissa, sekä poliittisessa seurantaryhmässä. Jaostot jatkavat toimintaansa valmistelun työryhminä.

Keski-Suomen Yrittäjät on mukana Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelussa. YrhyvaKS-hankkeen muodossa, toimin itse hankkeen projektipäällikkönä. Tavoitteena on tuoda yksityisten palveluntuottajien näkökulmaa Keski-Suomen Hyvinvointialueen palvelurakenteita suunnitteleville ryhmille.

Lue artikkeli YrhyvaKS-hankkeesta Yrittäjät.fi -sivustolta

Minkälaisia palveluita hyvinvointialueella tarvitaan?

Hyvinvointialueet eivät tule tarjoamaan kaikille kansalaisille kaikkia palveluita. Väestömme ikääntyessä julkinen puoli joutuu väistämättä keskittymään välttämättömän avun tarjoamiseen, eivätkä resurssit riitä kaiken ennaltaehkäisevän tai ei-kiireellisen hoidon tarjoamiseen. 

Terveysvakuutusten avulla tai omalla rahalla palveluita ostavien kuluttajien määrän arvellaan tulevina vuosina yhä kasvavan. Palveluiden kehittämisessä tulee katse ensisijaisesti suunnata asiakkaiden tarpeisiin Hyvinvointialueen tulevien hankintojen sijaan.

Ei voida tuudittautua siihen että julkiset palveluntuottajat ostavat kuten ennenkin. Yrittäjien on syytä uudistaa ja kehittää omia työkalupakkejaan. Uudistus voi olla esimerkiksi digitalisaatiota tai palveluiden sisältöjen kehittämistä, markkinointia unohtamatta.

Veli Puttonen

Liiketoiminnan kehittäminen – Promana

Promana Oy on laukaalainen liikkeenjohdon konsultointi – alalla toimiva kahden henkilön yritys. Tukenamme on vahva yhteistyökumppaneiden verkosto ja olemme myös Suomen vahvimmaksi luokiteltu yritys. Promana on v. 1996 alkaen toteuttanut kehittämishankkeita niin julkishallinnon toimeksiantajille (kunnat ja kaupungit) kuin myös yksityisille toimeksiantajille. Asiantuntijoillamme on yli 20 vuoden kokemus yritysten ja yhteisöjen kehittämisestä.

Tuotamme yritys- ja työyhteisökohtaisia konsultointi- ja koulutuspalveluja. Vahvin kokemuksemme on hoiva- ja hyvinvointialalta, palvelualalta, teknologiateollisuudesta, kuljetusalalta, teollisuuden tukipalvelualalta sekä puutuoteteollisuudesta.

Erityisosaamistamme ovat:

Hallinto- ja palvelutoiminnot, Tuottavuus ja logistiikka, Laadun kehittäminen, Yritysten ja kuntien kehitys- ja investointihankkeet.

Hallinto- ja palvelutoiminnot

Asiakkaan tuentarpeen mittaaminen, Johtamisjärjestelmät  ja niiden kehittäminen.  Liketoimintasuunnittelu,  Kilpailuttaminen,  Kustannusanalyysit ja organisaation  muokkaus. Palkitsemisjärjestelmät ja niiden kehittäminen, Palvelukuva-analyysi, Palvelujen  tuotteistaminen ja Markkinatutkimukset. Palvelusetelijärjestelmän rakentaminen ja talousanalyysit. Tietojärjestelmien kehittäminen, Tunnuslukujärjestelmien kehittäminen. Työmenetelmien kehittäminen, Töiden mitoittaminen,  Yrityksien perustaminen ja Yritysten toimintojen vakauttaminen.

Tuottavuus ja logistiikka

Investointien käyttöönotto ja henkilöstön valmennus. Logistiset ketjut, Materiaalitoiminnot ja niiden kehittäminen. Menetelmien ja  tekniikan  analysointi, Taloudellisuusarviot, Toimintoprosessien  arviointi  ja kehittäminen. Toiminnan simulointi,  Tuotannon ohjaus ja  Tuottavuuskoulutus.  Tuotteistaminen, työntutkimukset ja yhteistyöverkostojen kehittäminen.

Laadun kehittäminen

Asiakaspalvelun kehittäminen, Auditointivalmennukset, Elinkaariarvioinnit, Esimiesvalmennus, Laatuajattelun ja laadun kehittämisen koulutus, Laatu- ja toiminta- järjestelmien kehittäminen ja rakentaminen, Laatudokumentointijärjestelmien kehittäminen, Laatupäällikköpalvelut, Riskiarvioinnit, Sisäiset auditoinnit, Työturvallisuus-kortti-koulutus, Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti-koulutus

Toimialoja, joita olemme olleet kehittämässä:

Elintarviketeollisuus, Kahvilaravintolat, Kampaamopalvelut, Kierrätys / jätteenkäsittely, Kiinteistönhuoltopalvelut, Kuntien omat palvelut, Kuntosalipalvelut, Kuulonhoito, Liikelaitokset, Lääkäriasemat, Metsäteollisuus, Muovituoteala, Pesulapalvelut, Rakennusteollisuus, Ruokahuolto, Siivouspalvelut, Sosiaalialan palvelut (kaikki toimialat), Teknologiateollisuus, Terveydenhoito, Tilitoimistot, Vaihtoehtohoidot, Valtionhallinto.

Yrityskohtaiset referenssit toimitamme tarvittaessa luottamuksellisesti.

Veli Puttonen hankinta-asiamieheksi, Promana konsultoi entiseen malliin

Toimin Keski-Suomen Yrittäjien nimeämänä hankinta-asiamiehenä oman työni ohella. Tehtävänä on auttaa kuntia ja yrityksiä suunnittelemaan hankinnat siten, että molemmat hyötyvät hankinnasta ja yhteistyöstä. Toimintaa rahoittavat Keski-Suomen liitto, kunnat ja jonkin verran myös yritykset.

Tarkoitus on auttaa koko hankintaprosessia kunnan hankintastrategian laatimisesta lähtien. Strategia luo pohjaa pitkäjänteisyydelle ja pitkäaikaisille kumppanuuksille, kun ensin mietitään, mitä kunnassa tehdään itse ja mitä hankitaan yrityksiltä.

Vuoropuhelua kuntien ja yritysten välille

Ilman jatkuvuutta yritysten ei esimerkiksi ole mahdollista investoida uuteen kalustoon tai osaamiseen. Nyt tavoitteena on saada kuntien ja yritysten välille aikaan kulttuuria, jossa ns. teknisen vuoropuhelun kautta valmistellaan kilpailutuksia, jotka mahdollistavat toimintojen kehittämisen ja joihin kumpikin osapuoli voi olla tyytyväinen.

Toistaiseksi vuoropuhelu on ollut aika vähäistä. Tässä on syytä terästäytyä, sillä uusi hankintalaki on tulossa voimaan ehkä keväällä 2016.  Sen pitäisi vahvistaa vuoropuhelua ja pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia julkisissa tarjouskilpailuissa.

Hankinta-asiamiehen tehtäviin kuuluu myös auttaa yrityksiä niiden osallistumisessa julkisiin kilpailutuksiin. Hankinta-asiamies ei kuitenkaan osallistu tarjousten hinnoitteluun, vaan kouluttaa yrityksiä siinä, miten tarjouksiin pitää vastata. Toki voidaan keskustella, mitkä asiat vaikuttavat hinnoitteluun, mutta hintalapusta jokainen yritys vastaa itse. Hankinta-asiamiehellä on salassapitovelvollisuus.

Promanan palvelut entiseen tapaan

Jatkan yritysten ja julkisten organisaatioiden konsultointia hankinta-asiamiespalvelun ohella. En siis jätä asiakkaita ja voin ottaa uusiakin, mutta hankinta-asiamiehen työ vaatii osan työajastani.  Uskon myös konsultointiasiakkaideni hyötyvän, sillä hankinta-asiamiehen tehtävänä on avata markkinoita yrityksille. Työni auttaa niin kuntaa kuin yritystä.

Promanan toiminta on tässäkin kehittämistehtävässä avointa. Hankintaan liittyvät koulutukset teen hankinta-asiamieshankkeen kautta, ja muut palvelut entiseen tapaan konsultoinnin kautta.

Veli Puttonen

Promana on kokenut ja riippumaton asiantuntijayritys, joka tarjoaa vahvaa toimialaosaamista palveluiden kehittämiseen etenkin sote-alalle, teknologiateollisuuteen ja palveluihin. Sen omiin palveluihin kuuluvat ELY-keskuksen yrityksille tarkoitettujen  kehittämispalvelujen tuotteet, mutta tekee myös yritys- ja kuntakohtaisia konsultointeja eri puolilla maata.