Sosiaali ja terveysalan turvallisuusosaaja -koulutus

Koulutuksella varmistetaan koko henkilöstön perusvalmius toimia poikkeustilanteissa ennakoivasti. Turvallisuus rakentuu koko työyhteisön laaja-alaisesta toiminnasta mahdollisten ongelmatilanteiden ennakoimiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Koulutus tukee asiakkaittesi ja henkilökuntasi henkilöturvallisuuden varmistamista organisaatiosi tarjoamassa hoitotyössä.

Samalla asukasturvallisuus ja omaisten sekä eri sidosryhmien luottamus yritystänne kohtaan lisääntyvät.

Turvallisuutta ei voi ulkoistaa. Turvallisuus on tunne. 

Koulutuksen hyödyt

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksessa painotetaan mahdollisten vaara- ja uhkatilanteiden ennalta ehkäisyä ja opitaan oikeita toimintamalleja aggressiivisen henkilön kohtaamiseen.

Kouluttajallamme on Suomen Palopäällystöliiton kurssinjohtajakoulutuksen antama pätevyys. Osallistujille jaetaan sähköisesti saatavan todistuksen lisäksi komea paperitodistus osoituksena osaamisesta.

Hyvinvointialueet tulevat - yrittäjien on syytä laajentaa työkalupakkiaan

Kuntien ja kuntayhtymien järjestämät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen ja ensihoidon palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023 alkaen. Keski-Suomen Hyvinvointialuetta valmisteltiin 28.2.2022 saakka valmistelutoimielimessä, jaostoissa, sekä poliittisessa seurantaryhmässä. Jaostot jatkavat toimintaansa valmistelun työryhminä.

Keski-Suomen Yrittäjät on mukana Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelussa. YrhyvaKS-hankkeen muodossa, toimin itse hankkeen projektipäällikkönä. Tavoitteena on tuoda yksityisten palveluntuottajien näkökulmaa Keski-Suomen Hyvinvointialueen palvelurakenteita suunnitteleville ryhmille.

Lue artikkeli YrhyvaKS-hankkeesta Yrittäjät.fi -sivustolta

Minkälaisia palveluita hyvinvointialueella tarvitaan?

Hyvinvointialueet eivät tule tarjoamaan kaikille kansalaisille kaikkia palveluita. Väestömme ikääntyessä julkinen puoli joutuu väistämättä keskittymään välttämättömän avun tarjoamiseen, eivätkä resurssit riitä kaiken ennaltaehkäisevän tai ei-kiireellisen hoidon tarjoamiseen. 

Terveysvakuutusten avulla tai omalla rahalla palveluita ostavien kuluttajien määrän arvellaan tulevina vuosina yhä kasvavan. Palveluiden kehittämisessä tulee katse ensisijaisesti suunnata asiakkaiden tarpeisiin Hyvinvointialueen tulevien hankintojen sijaan.

Ei voida tuudittautua siihen että julkiset palveluntuottajat ostavat kuten ennenkin. Yrittäjien on syytä uudistaa ja kehittää omia työkalupakkejaan. Uudistus voi olla esimerkiksi digitalisaatiota tai palveluiden sisältöjen kehittämistä, markkinointia unohtamatta.

Veli Puttonen